Objavljen javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Prednost pri imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima osoba s invaliditetom ako ispunjava sve tražene uvjete propisane ovim javnim pozivom

Znak pristupačnosti, ilustracija.

 

Nakon što je Sabor na osobni zahtjev razriješio pravobraniteljicu Anku Slonjšak dužnosti 28. rujna 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 7. studenog 2023. javni za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Prije teksta javnog poziva ide veliko hvala pravobraniteljici Anki Slonjšak za dugogodišnju i kvalitetnu suradnju od cijele redakcije In Portala.

Sukladno člancima 3., 4., 21. i 22. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine broj 107/07.), objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Podsjetimo da pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati, promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona. Djelokrug i način rada pravobranitelja za osobe s invaliditetom utvrđen je Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom imenuje se na vrijeme od osam godina i može biti ponovno imenovan.

Za pravobranitelja za osobe s invaliditetom može biti imenovan kandidat koji ispunjava uvjete propisane Zakonom, i to:

- hrvatsko državljanstvo;

- završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera;

- najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom;

- da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti i morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;

- da nije član ni jedne političke stranke niti sudjeluje u političkim aktivnostima.

Uz prijavu za javni poziv kandidati su dužni priložiti životopis i preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta, i to:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, elektronički zapis iz Knjige državljana);

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (isključivo preslika diplome);

- elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

- odgovarajuće potvrde dosadašnjih poslodavaca iz kojih je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom;

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član ni jedne političke stranke.

Dokaz o nekažnjavanju pribaviti će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike po službenoj dužnosti.

Uz obvezne dokaze kandidati mogu priložiti preslike potvrda ili/i uvjerenja o pohađanju stručnog usavršavanja i izobrazbe iz područja promicanja prava i zaštite osoba s invaliditetom.

Prednost pri imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima osoba s invaliditetom ako ispunjava sve tražene uvjete propisane ovim javnim pozivom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od objave javnog poziva, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78, s naznakom: 'Ne otvaraj - javni poziv za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom'.

Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

 

In Portal

 

Povezane vijesti